Novinky

Nový formát fungování SANNO

posted Jan 26, 2016, 5:09 AM by Magdaléna o.p.s.

V novém roce bychom rádi do SANNO vlili i novou energii. Pro rychlejší komunikaci jsme založili Facebookovou stránku (odkaz zde), kde uvítáme zprávy, podněty a nápady všech členů. Zároveň lze stránu využít k propagaci SANNO - pokud byste chtěli přizvat spřátelené organizace. 

Rádi bychom vás taky pozvali k úplně novému způsobu fungování. Abychom nezůstávali jen ve virtuáním prostoru, nýbrž abychom i posílili osobní kontakty, chtěli bychom každé dva měsíce stanovit jedno společné téma, které nás všechny zajímá a pálí a setkat se k němu naživo - u kávy, s vlastními nápady a v přátelské atmosféře. K prvnímu setkání vás záhy pozveme. 

A do třetice všeho dobrého, chtěli bychom SANNu vdechnout také něco ducha občanského aktivismu. Všichni máme co říci k tomu, co se děje v našem regionu, a všichni máme svá témata, která nás pálí a k jejichž řešení bychom rádi přispěli. Pojďme sdílet nápady a inspirace a třeba se i představit veřejnosti na společné akci. 

Do nového roku vám přejeme vytrvalost ve vašem velkém díle, sílu, abyste ho dokázali tvořit i nadále a radost znáročné, ale dobře odvedené práce. 

Vaše Magdaléna o.p.s.

Proběhlo 2. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje

posted Apr 26, 2015, 1:05 PM by Magdaléna o.p.s.

V úterý 14. dubna se uskutečnilo 2. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje, které je SANNO členem. Na programu byly jednak informace o přípravách výzev IROP, OP VVV a OP Doprava a dále informace o přípravě Regionálního akčního plánu (zásadní dokument pro doporučování výzev z ESI fondů). Na příštím zasedání se budou schvalovat pracovní skupiny RSK a jejich obsazení (např. také vzdělávání, sociální, zdravotnictví atd.). Blíže viz přiložený zápis ze zasedání.

Pozvánka na bezplatný seminář

posted Nov 11, 2014, 12:47 AM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Jan 7, 2015, 1:30 AM ]

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice a Společná asociace nestátních neziskových organizací hl. města Prahy a Středočeského kraje Vás v rámci nového vzdělávacího cyklu "Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí" srdečně zve na semináře.
ANNO SANNO seminare
Tým, týmové role, typologie osobnosti, vedení týmu a jeho motivace. 
Role manažera, řízení prostřednictvím MBO

a

Zásady efektivní komunikace 
(NNO a samospráva – vzájemné partnerství a spolupráce)

Lektoři:
PhDr. Pavla Doležalová, Mgr. Izabela Noveská

Seminář se koná 

24. 11. 2014 od 9:30 do 15:00 hodin

na Krajském úřadě Středočeského kraje; Zborovská 11; Praha 5, zasedací místnost č. 1088

Program:

9:30 – 12:00 Zásady efektivní komunikace

12:00 – 13:00 Občerstvení

13:00 – 15:30 Tým, týmové role, typologie osobnosti, vedení týmu, role manažera

 

Seminář je bezplatný.
Počet míst je omezen.
Potvrďte, prosím, svou účast na email: info@annocr.eu
Bližší informace: Renáta Manhartová, tel.: 702 007 532

 

Semináře se konají díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Novela zákona bere peníze sociálním službám v Praze

posted Sep 12, 2014, 4:02 AM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Sep 12, 2014, 9:33 AM ]

"Návrh novely zákona o sociálních službách finančně diskriminuje Prahu, když jí bez ohledu na výši prostředků alokovaných na sociální služby v celé ČR přiznává podíl 8,08 %. To je jednak menší podíl (pokud jde o poměr na počet obyvatel) než u ostatních krajů, a dále je to také výrazně méně s ohledem na objem prostředků vynaložených na sociální služby v minulých letech. Ohrožuje to v současnosti poskytované služby i jejich rozvoj do budoucna," komentuje MUDr. Petr Nevšímal, předseda SANNO a ředitel Magdaléna, o.p.s., návrh novely zákona o sociálních službách. 
K návrhu novely zákona o sociálních službách přijala následující usnesení Rada hl. m. Prahy:

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 2. 9. 2014

Rada hlavního města Prahy 

I. konstatuje, že 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v minulých letech při stanovení procentního podílu kraje na celorepublikovém objemu finančních prostředků na podporu poskytování sociálních služeb mezi kraje a hlavní město Prahu nedodržovalo kritéria obsažená v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a rozdělovalo finanční prostředky v rozporu s tímto zákonem, tj. neřídilo se § 101 odst. 5, dnes § 101a odst. 5. Poskytovatelé sociálních služeb poskytující sociální služby občanům hlavního města Prahy, by tak mohly být každý rok kráceni v řádu desítek miliónů Kč 

2. v novele zákona o sociálních službách je navrženo stanovit podíl kraje v příloze zákona procentními podíly z celku, které nejsou v žádném vztahu k reálným potřebám poskytování sociálních služeb ani k relevantním statistickým datům (např. celkový počet obyvatel, objem vyplácených příspěvků na péči, kapacitách poskytovaných sociálních služeb v kraji) a nejsou MPSV nikterak zdůvodněny. Na tomto stavu je pro hlavní město Prahu rizikové, že ať bude ve státním rozpočtu na sociální služby jakýkoli objem finančním prostředků, hlavní město Praha by mělo obdržet pouze 8,08 % z celku 

3.
pokud by byla přijata novela zákona v tomto znění, dojde, dle našeho názoru, k porušení principu rovnosti přístupu občanů ČR k veřejným (sociálním) službám a schválená zákonná norma může být v rozporu s Ústavou ČR 

II. vyzývá 

1. poslance a senátory Parlamentu ČR všech politických stran a hnutí, kteří byli zvoleni za hlavní město Prahu, aby nepodpořili přijetí novely zákona o sociálních službách v podobě diskriminující sociální služby na území hlavního města Prahy 

2.
poskytovatele sociálních služeb, aby osvětovou formou poukazovali na diskriminující charakter novely zákona o sociálních službách pro hlavní město Prahu 

III. ukládá 

1.radnímu Dlouhému    

1. uskutečnit kroky, které by zabránily ohrožení sociálních služeb na území hlavního města Prahy z důvodu nedostatečných finančních prostředků
Termín: 31.10.2014 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 
primátor hl.m. Prahy 
Jiří Vávra, I.náměstek primátora hl.m. Prahy

Uskutečnilo se 6. zasedání VV SANNO

posted Mar 9, 2014, 9:25 AM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Mar 9, 2014, 9:26 AM ]

V úterý 18. února 2014 se uskutečnilo 6. zasedání Výkonného výboru SANNO. Na tomto zasedání byl zvolen novým předsedou SANNO MUDr. Petr Nevšímal, ředitel Magdaléna, o.p.s. K dalším projednávaným bodům patřila například účetní závěrka, změny občanského zákoníku či jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zápis ze zasedání najdete v sekci Dokumenty.

Valná hromada SANNO se koná 5. září 2013

posted Aug 6, 2013, 11:34 PM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Aug 9, 2013, 1:38 AM ]

Na čtvrtek 5. září 2013 je naplánováno jednání Valné hromady SANNO. Jednání se uskuteční v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 49/320, a to ve 3. p. v místnosti Asociace finanční a občanské gramotnosti (AFOG). 

Noví členové asociace

posted Aug 1, 2013, 6:19 AM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Aug 9, 2013, 2:23 AM ]

Občanská sdružení Alma Femina, Kolpingova rodina Smečno, Náruč a Pro zdraví, obecně prospěšná společnost Mela a Diakonie ČCE - středisko v Čáslavi a Diakonie ČCE - středisko ve Vlašimi rozšířili rozhodnutím Výkonného výboru ze dne 10.6.2013 počet stávajících členských organizací asociace SANNO.

Spuštěny nové webové stránky

posted Oct 12, 2009, 5:35 PM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Feb 11, 2013, 2:44 PM ]


Pro informování stávajících i potenciálních členů Asociace jsme spustili tyto webové stránky.

1-8 of 8