Novinky‎ > ‎

Novela zákona bere peníze sociálním službám v Praze

posted Sep 12, 2014, 4:02 AM by Magdaléna o.p.s.   [ updated Sep 12, 2014, 9:33 AM ]
"Návrh novely zákona o sociálních službách finančně diskriminuje Prahu, když jí bez ohledu na výši prostředků alokovaných na sociální služby v celé ČR přiznává podíl 8,08 %. To je jednak menší podíl (pokud jde o poměr na počet obyvatel) než u ostatních krajů, a dále je to také výrazně méně s ohledem na objem prostředků vynaložených na sociální služby v minulých letech. Ohrožuje to v současnosti poskytované služby i jejich rozvoj do budoucna," komentuje MUDr. Petr Nevšímal, předseda SANNO a ředitel Magdaléna, o.p.s., návrh novely zákona o sociálních službách. 
K návrhu novely zákona o sociálních službách přijala následující usnesení Rada hl. m. Prahy:

Usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 2. 9. 2014

Rada hlavního města Prahy 

I. konstatuje, že 

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v minulých letech při stanovení procentního podílu kraje na celorepublikovém objemu finančních prostředků na podporu poskytování sociálních služeb mezi kraje a hlavní město Prahu nedodržovalo kritéria obsažená v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a rozdělovalo finanční prostředky v rozporu s tímto zákonem, tj. neřídilo se § 101 odst. 5, dnes § 101a odst. 5. Poskytovatelé sociálních služeb poskytující sociální služby občanům hlavního města Prahy, by tak mohly být každý rok kráceni v řádu desítek miliónů Kč 

2. v novele zákona o sociálních službách je navrženo stanovit podíl kraje v příloze zákona procentními podíly z celku, které nejsou v žádném vztahu k reálným potřebám poskytování sociálních služeb ani k relevantním statistickým datům (např. celkový počet obyvatel, objem vyplácených příspěvků na péči, kapacitách poskytovaných sociálních služeb v kraji) a nejsou MPSV nikterak zdůvodněny. Na tomto stavu je pro hlavní město Prahu rizikové, že ať bude ve státním rozpočtu na sociální služby jakýkoli objem finančním prostředků, hlavní město Praha by mělo obdržet pouze 8,08 % z celku 

3.
pokud by byla přijata novela zákona v tomto znění, dojde, dle našeho názoru, k porušení principu rovnosti přístupu občanů ČR k veřejným (sociálním) službám a schválená zákonná norma může být v rozporu s Ústavou ČR 

II. vyzývá 

1. poslance a senátory Parlamentu ČR všech politických stran a hnutí, kteří byli zvoleni za hlavní město Prahu, aby nepodpořili přijetí novely zákona o sociálních službách v podobě diskriminující sociální služby na území hlavního města Prahy 

2.
poskytovatele sociálních služeb, aby osvětovou formou poukazovali na diskriminující charakter novely zákona o sociálních službách pro hlavní město Prahu 

III. ukládá 

1.radnímu Dlouhému    

1. uskutečnit kroky, které by zabránily ohrožení sociálních služeb na území hlavního města Prahy z důvodu nedostatečných finančních prostředků
Termín: 31.10.2014 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., 
primátor hl.m. Prahy 
Jiří Vávra, I.náměstek primátora hl.m. Prahy
Ċ
Magdaléna o.p.s.,
Sep 12, 2014, 4:02 AM
Comments